Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล(Nursing Research Center) > การจัดการความรู้ด้านวิจัย > Posts > การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือวิจัย"
 

 Posts

 
กรกฎาคม 17
การบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือวิจัย"

​       คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิจัย ประจำปี 2556 ในหัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุจิตรา เทียนสวัสดิ์ ในการเป็นวิทยากร ดังนี้

กระบวนการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการเตรียมโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย
   วันที่ 17 มิถุนายน 2556
         สามารถรับชม VDO ได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=wW3u87fw2z4

การฝึกปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ
   วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

Comments

There are no comments for this post.