Skip Ribbon Commands
Skip to main content
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล(Nursing Research Center) > การจัดการความรู้ด้านวิจัย > Posts > โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”
 

 Posts

 
กรกฎาคม 17
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน”

​     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในคน” ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 97 คน

     โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้:-
รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต
       ประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT)
ศาสตราจารย์ นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์
       รองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์
ดร.จิรประภา วิภาษา
       เลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุธิศา ล่ามช้าง
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ และเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์
       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถรับชมได้ที่นี่  https://www.youtube.com/watch?v=d8I9HY9mJ_I

Comments

There are no comments for this post.