Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล(Nursing Research Center)เก็บให้ดีๆ.jpg

 

ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยทางการพยาบาล

            คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
          ปี พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ซึ่งดำเนินงานในการจัดเสวนาวิจัย การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลประจำปี การจัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อ และทำเนียบโครงการวิจัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ตลอดจนดำเนินงานด้านแหล่งทุนวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก China Medical Board of New York

 
วิสัยทัศน์
          คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
          พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ประเทศและสากล
 
เป้าประสงค์
          ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
 
กลยุทธ์
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเชิงรุก
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
  3. สนับสนุนการจัดทำบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จัดหาแนวทางการจัดทำบทความการวิจัยของวารสารต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
  4. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
  6. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 
 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5394 5033, 0 5394 9138
 
 
 

 

news.pngpub2.jpg


จริยธรรมการวิจัย

 

 Links สำคัญเกี่ยวกับงานวิจัย