Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​ประกาศ!!!

ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย  จะต้องได้รับอนุญาตจาก วช. ให้เรียบร้อย โดยให้เข้าไปดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารที่ http://foreignresearcher.nrct.go.th/index.php?mod=home&op=page2   หลังจากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในประเทศไทย จาก  วช. เรียบร้อยแล้ว ถึงจะสามารถดำเนินการยื่นขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้                                             

นักวิจัยหรือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โปรดดำเนินการดังนี้ :-

1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจากต้นสังกัด ถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) หากได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัยแล้ว โปรดจัดส่งหนังสือมายังคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เพื่อขอสำเนาเอกสารเครื่องมือวิจัยต่อไป

โปรดติดต่อโทร.0-5393-5033 หรือ E-mail address: researchnursecmu@gmail.com

 ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research Center)

 ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ซึ่งดำเนินงานในการจัดเสวนาวิจัย การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลประจำปี 

การจัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อ และทำเนียบโครงการวิจัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ตลอดจนดำเนินงานด้านแหล่งทุนวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุน

จาก China Medical Board of New York

 
วิสัยทัศน์
 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล 
ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
 
 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล
 
เป้าประสงค์
 
 ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
  
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเชิงรุก
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
3.สนับสนุนการจัดทำบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จัดหาแนวทางการจัดทำบทความการวิจัยของวารสารต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
6. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 
 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5394 5033, 0 5394 9138
 
 

news.pngpub2.jpg 

จริยธรรมการวิจัย

        จริยธรรมการวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

 

 

 Links สำคัญเกี่ยวกับงานวิจัย

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561


​ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

หัวข้อ "หลักการเขียนโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม"

วิทยากร : ศ.ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  หัวหน้าศูนย์ความเลิศทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

​ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560​ เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

หัวข้อ "ประสบการณ์การอบรมหลักสูตร The Middleton Foundation for Ethical Studies GlobalFellowship"

​วิทยากร : ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

​ครั้งที่ 3 : ​วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเชียร ทวีลาภ ชั้น 6 อาคาร 1

หัวข้อ "How to develop an informatin sheet and consent form"

วิทยากร:  ผศ.ดร.ประทุม สร้อยวงค์ และ คุณนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ครั้งที่ 4 : วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1
หัวข้อ "หลักการเขียนโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านผู้สูํงอายุ" วิทยากร : ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย หัวหน้าศูนย์วิจัยและ                                  นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 5 : วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

หัวข้อ "หลักการเขียนโครงการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น" 

วิทยากร : รศ.ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบและกลไกการดูแลเด็กและวัยรุ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 6 : ​วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

หัวข้อ "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดย MOOS (Massvie Open Online Course)"

วิทยากร : ผศ.ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลและนวัตกรรม คณะพยาบาลศสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ 7 : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1

หัวข้อ "Mixed modes survey" วิทยากร: ผศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช.

ครั้งที่ 8 : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1​

หัวข้อ "การพัฒนางานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์: ประสบการณ์ที่ท้าท้าย" วิทยากร: ผศ.ดร.ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา

การพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เก็บให้ดีๆ.jpg