Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​​​​​​ประกาศ!!!

ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัย ปี 2563 ที่ https://

ประกาศรับสมัครทุน วช. ปี 2563 

​​ข้อปฏิบัติสำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำวิจัยในประเทศไทย  จะต้องได้รับอนุญาตจาก วช. ให้เรียบร้อย โดยให้เข้าไปดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารที่ http://foreignresearcher.nrct.go.th/index.php?mod=home&op=page2   หลังจากได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในประเทศไทย จาก  วช. เรียบร้อยแล้ว ถึงจะสามารถดำเนินการยื่นขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้                             นักวิจัยหรือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์จะขอใช้เครื่องมือวิจัยของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่

โปรดดำเนินการดังนี้ :-

1) จัดทำหนังสือขออนุมัติจากต้นสังกัด ถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) หากได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัยแล้ว โปรดจัดส่งหนังสือมายังคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เพื่อขอสำเนาเอกสารเครื่องมือวิจัยต่อไป

โปรดติดต่อโทร.0-5393-5033 หรือ E-mail address: researchnursecmu@gmail.com

 ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล (Nursing Research Center)

 ประวัติความเป็นมาของศูนย์วิจัยทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร และพัฒนางานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการตีพิมพ์ เผยแพร่ นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2543 จัดตั้งศูนย์วิจัยทางการพยาบาล ซึ่งดำเนินงานในการจัดเสวนาวิจัย การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยทางการพยาบาลประจำปี 

การจัดทำหนังสือรวมบทคัดย่อ และทำเนียบโครงการวิจัย เป็นที่ปรึกษางานวิจัย ตลอดจนดำเนินงานด้านแหล่งทุนวิจัย โดยได้รับทุนสนับสนุน

จาก China Medical Board of New York

 
วิสัยทัศน์
 
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำในระดับสากล 
ในด้านคุณภาพบัณฑิตด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
 
 พัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น 
ประเทศและสากล
 
เป้าประสงค์
 
 ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล
  
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเชิงรุก
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ของคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
3.สนับสนุนการจัดทำบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ จัดหาแนวทางการจัดทำบทความการวิจัยของวารสารต่างๆ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
4. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
6. สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 
 
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5394 5033, 0 5394 9138
 
 

news.pngpub2.jpg 

จริยธรรมการวิจัย

        จริยธรรมการวิจัย(คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)

 

 

 Links สำคัญเกี่ยวกับงานวิจัย

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมเสวนาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  9  กันยายน 2562 เวลา 11.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิตต์ ภาติกร ชั้น 2 อาคาร 1​ คณะพยาบาลศาสตร์                                            หัวข้อ "A qualitative study exploring influences on physical activity for musculoskeletal health among Thai surgical nurses"      วิทยากร: ผศ.ดร.พัชรินทร์ ไชยสุรินทร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เก็บให้ดีๆ.jpg