1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำทำการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ และผังพิสัยงานวิจัย (Research Mapping) ที่กำหนด
     มาตรการ
          1) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์ประจำอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทำการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ1.1) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์ประจำอย่างเป็นรูปธรรม ให้ทำการวิจัยให้เป็นไปตามนโยบายของคณะฯ
          2) กำหนดผังพิสัยงานวิจัย (research mapping) ของคณะฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศ
     เป้าหมาย
          1) มีผังพิสัยงานวิจัยตามนโยบายของคณะฯ และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี
          2) มีแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ประจำทุกปี1.2) มีแผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ประจำทุกปี
          3) ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันโดยเฉลี่ย มากกว่า
หรือเท่ากับ 80,000 บาท ต่ออาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานต่อปี
          4) มีอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในสถาบันมากกว่าหรือเท่ากับ1.4) มีอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในสถาบันมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 60 ของจำนวนอาจารย์ประจำต่อปี
          5) มีอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของจำนวนอาจารย์ประจำต่อปี
          6) มีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
          7) มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปีละ 8 เรื่อง และเพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง1.7) มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนปีละ 8 เรื่อง และเพิ่มขึ้นปีละ 1 เรื่อง

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีส่วนร่วมในการทำวิจัยของคณะ
     มาตรการ
          1) ประสานงานกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นักศึกษา
          2) คณะฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการวิจัยของนักศึกษา ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
          3) ประสานงานระหว่างอาจารย์ที่มีโครงการวิจัยกับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ
          4) ประสานงานเพื่อสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยของอาจารย์กับนักศึกษาที่สอดคล้องกับผังพิสัยของคณะฯ
     เป้าหมาย
          1) คณะฯ มีแนวปฏิบัติในการมีส่วนร่วมในการวิจัยระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
          2) มีโครงการวิจัยร่วมของอาจารย์และนักศึกษาที่สอดคล้องกับผังพิสัยงานวิจัยของคณะฯ ต่อจำนวนโครงการวิจัย
ของคณะฯ ร้อยละ 10
 
3. สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
     มาตรการ
          1) ทุกหลักสูตรมีการนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
          2) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
          3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
     เป้าหมาย
          1) ประสานงานกับอนุกรรมการการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
          2) มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ปีละ 8 เรื่อง และเพิ่มขึ้นปีละ 2 เรื่อง
 
4. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศหรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
     มาตรการ
          1) สนับสนุนทุนให้อาจารย์ประจำไปเผยแพร่ผลการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
          2) จัดทำและเผยแพร่แหล่งข้อมูลวารสารที่มีอยู่ในฐาน สกอ. หรือวารสารที่มี impact factor
          3) สนับสนุนทุนในการจัดทำ manuscript และการตีพิมพ์4.3) สนับสนุนทุนในการจัดทำ manuscript และการตีพิมพ์
          4) สนับสนุนให้นำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร
     เป้าหมาย
          1) มีการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปีละ 1 ครั้ง
          2) ร่วมประสานงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุก 4 ปี4.2) ร่วมประสานงานการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทุก 4 ปี
          3) คณะมีทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมที่มีการจัดทำ proceeding ในประเทศ
อย่างน้อยปีละ 5 ทุน และต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 5 ทุน ในกรณีไม่มีการตีพิมพ์ใน proceeding
จะต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารหลังการนำเสนอภายใน 1 ปี
          4) มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรปีละ 1 เรื่อง
          5) ร้อยละ 60 ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติและเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ทุกปี
          6) ร้อยละ 20 ของบทความวิจัย/งานวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
 
5. ส่งเสริมให้มีการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
     มาตรการ
          1) ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมสาขาและระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          2) สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
          3) จัดทำและเผยแพร่ทะเบียนนักวิจัยของคณะฯ
     เป้าหมาย
          1) มีโครงการวิจัยร่วมกับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศอย่างน้อย ปีละ 2 โครงการ
          2) มีอาจารย์ได้ไปพัฒนาโครงการวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย ปีละ 1 คน5.2) มีอาจารย์ได้ไปพัฒนาโครงการวิจัยในต่างประเทศอย่างน้อย ปีละ 1 คน
          3) มีศูนย์รวมของทรัพยากรในการทำวิจัยที่นักวิจัยสามารถใช้ร่วมกันได้
          4) มีฐานข้อมูลทะเบียนนักวิจัยของคณะฯ5.4) มีฐานข้อมูลทะเบียนนักวิจัยของคณะฯ
 
6. เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลและนวัตกรรมทางการพยาบาล
     มาตรการ
          1) ประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการวิจัยของคณะฯ
     เป้าหมาย
          1) มีระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศทางการวิจัยที่ทันสมัย
 
7. ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยในงานประจำ
     มาตรการ
          1) พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากรให้สามารถทำวิจัยได้
          2) สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงาน
          3) สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
     เป้าหมาย
          1) มีแผนพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรทุกปี
          2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง7.2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
          3) มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน ปีละ 1 เรื่อง