Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

หน่วยบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 2 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5394 5033, 0 5394 9138

kapook_2028.gif