Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อผู้ทำวิจัย

กชพรรณ  ใจคำ

เครื่องมือวิจัย

1. แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
2. แบบประเมินความรู้เรื่องการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
3. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ

สถานะ

อยู่

Attachments

Created at 10/6/2555 18:00 by System Account
Last modified at 10/6/2555 18:00 by System Account