Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
เครื่องมือวิจัย
  
  
แบบสัมภาษณ์เรื่อง กิจกรรมการพยาบาลที่ผู้ป่วยประกันสังคมได้รับจากแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อยู่
  
1. การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปากของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. แบบสอบถามการปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้าและปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อยู่
  
 แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพแปรปรวน PDQ-4
อยู่
  
โปรแกรมการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
อยู่
  
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการดูแลการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและการเปลี่ยนแปลงความรู้ในประเด็นสาเหตุ ปัจจัยการเสพสุรา ผลกระทบการปฏิบัติตัวหลังเข้ารับบริการ
2. แบบประเมินพฤติกรรมการดื่มสุราหลังเข้ารับบริการ
3. แบบสอบถามการรับรู้การดูแลหลังเข้ารับบริการ
อยู่
  
1. แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
2. แบบประเมินความรู้เรื่องการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
3. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ
อยู่
  
แบบประเมินการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขณะรับการรักษาในโรงพยาบาล
อยู่
  
แบบสอบถามความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
อยู่
  
แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ
อยู่
  
1. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
2. แนวคำถามการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท
อยู่
  
แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ
อยู่
  
1. คู่มือการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ
2. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
3. แบบเฝ้าระวังการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ
4. แบบบันทึกการสังเกตของบุคลากรทางสุขภาพ
5. แผนการอบรมของบุคลากรทางสุขภาพ
6. จดหมายการให้ข้อมูลย้อนกลับ
7. โปสเตอร์เตือน
อยู่
  
1.  แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ
2.  แบบสอบถามความเป็นไปได้ของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ
3.  แบบสอบถามเพื่อสำรวจปัญหาการปฏิบัติการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจ
อยู่
  
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจัดการความปวดที่ได้รับหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก
2. แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลหลังการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวด
3. คู่มือการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่
4. คู่มือการจัดการความปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดใหญ่
อยู่
  
1. แนวคำถามสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
2. แนวคำถามสำหรับผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท
3. แนวคำถามสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ
อยู่
  
แบบสอบถามการจัดการอาการปวดหลังผ่าตัด
อยู่
  
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต
อยู่
  
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภทต่อการบริการแบบญาติมีส่วนร่วมโรงพยาลสวนปรุง
อยู่
  
แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้า
อยู่
  
แบบสัมภาษณ์ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรชาวนา
อยู่
  
แบบสังเกตพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ
อยู่
  
แบบสอบถามปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความคลุมเครือและความขัดแย้งในบทบาทของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์
อยู่
  
แบบสัมภาษณ์การบำบัดแบบเสริมในผู้ที่เป็นเบาหวาน
อยู่
  
แบบสอบถามพฤติกรรมความเป็นวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพแปลจากมิลเลอร์,อดัมส์และเบค
อยู่
  
1. แบบคัดกรองบทความ
2. แบบบันทึกข้อมูลจากบทความ
อยู่
  
1. แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการออกกำลังกาย
2. คู่มือการปฏิบัติตัวและการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
3. สมุดบันทึกการเดินออกกำลังกายของผู้ที่เป็นเบาหวาน
อยู่
  
1. คู่มือสำหรับผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
2. แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด
3. คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
4. แหล่งหลักฐานเชิงประจักษ์การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ
อยู่
  
1.  แบบวัดคุณภาพชีวิต
2.  โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
3.  โปรแกรมการเดินออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
4.  คู่มือการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ
5.  แบบบันทึกกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
อยู่
  
แบบสอบถามความเป็นไปได้ของแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ
อยู่
  
1. แบบวัดการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติการล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
2. แบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติการล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
3. คู่มือการสังเกตการณ์ล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
4. โปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการปฏิบัติการล้างมือของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน
อยู่
1 - 30Next