Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ชื่อกิจกรรม

030: โครงการเร่งรัดการพัฒนาโครงร่างการวิจัย

วันเวลาจัดกิจกรรม

9/5/2557

รายละเอียด

     คณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการพัฒนาโครงร่างการวิจัยแก่คณาจารย์ของคณะฯ
โดยมี ผศ.วุฒิพงษ์ เตชะดำรงสิน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุสนการวิจัย (สกว.)
เป็นวิทยากรบรรรยายในหัวข้อ "การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน"
และมีแบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาโครงร่างการวิจัยตามความสนใจ
ระหว่าางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมอเวย์ สวนสวรรค์ แม่ริม เชียงใหม่


Attachments

Created at 23/6/2557 0:52 by อัมพิกา สุวรรณบุตร
Last modified at 23/6/2557 1:21 by อัมพิกา สุวรรณบุตร