Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ศูนย์วิจัยทางการพยาบาล(Nursing Research Center)

:

กิจกรรมของศูนย์: 016: การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อกิจกรรม

016: การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันเวลาจัดกิจกรรม

27/6/2556

รายละเอียด

     ศูนย์วิจัยทางการพยาบาลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย เรื่อง "สถิติเพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4
โดยมี น.ส.ณัฐกาญจน์สุรภักดี เป็นวิทยากร
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Attachments

Created at 22/6/2557 22:51 by อัมพิกา สุวรรณบุตร
Last modified at 23/6/2557 1:13 by อัมพิกา สุวรรณบุตร