Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
ethics.pdf
  
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวปฏิบัติ โดย สภาวิจัยแห่งชาติ9/6/2557 15:28No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
KM การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ.pdf
  
KM การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ23/6/2557 13:56No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
KM การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ.pdf
  
KM การนำเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ21/6/2557 16:21No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
KM การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
  
KM การพัฒนางานวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน9/6/2557 15:29No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
SJR.pdf
  
รายชื่อวารสารสาขาพยาบาลศาสตร์ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scimago9/6/2557 15:30No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
  
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่9/6/2557 15:35No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
ทิศทาง และแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf
  
ทิศทาง และแนวทางการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่9/6/2557 15:35No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
ทิศทางการวิจัยมช.pdf
  
ทิศทางการวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ9/6/2557 15:38No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ_สมศ.pdf
  
บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.9/6/2557 15:39No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร