Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
01-ประกาศคณะ-การสนับสนุนโครงการวิจัย.pdf
  
การสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบเงินรายได้คณะฯNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
02-ประกาศคณะ-การสนับสนุนโครงการวิจัยชั้นเรียน.pdf
  
การสนับสนุนโครงการวิจัยชั้นเรียนจากงบเงินรายได้คณะฯNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
03-ประกาศคณะ-การสนับสนุนด้านการวิจัย เขียนบทความ นำเสนอผลงาน.pdf
  
การสนับสุนด้านการวิจัย เขียนบทความ นำเสนอผลงานNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
04-ประกาศคณะ-สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานเพิ่มเติมจากที่ได้รับจากมช.pdf
  
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้รับการ มช.No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
05-ประกาศคณะ-ผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
  
การสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากงบเงินรายได้คณะฯNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
06-ประกาศคณะ-โครงการตำรา.pdf
  
การสนับสนุนการจัดทำตำราในโครงการตำราNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
07-ประกาศคณะ-การกำหนดค่าบำรุงสถาบัน.pdf
  
การกำหนดค่าบำรุงสถาบัน (overhead charge) คณะฯNo presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
08-ประกาศมช - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่.pdf
  
การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช.No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
09-ประกาศมช - ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง.pdf
  
การสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช.No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
11-ประกาศมช - เงินอุดหนุนผลงานวิชาการระดับนานาชาติ(ค่าตอบแทน).pdf
  
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน)No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร
12-ประกาศมช - แนวปฏิบัติการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร.pdf
  
แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2554No presence informationอัมพิกา สุวรรณบุตร